Intern klubbinformation - Organisationsplan

Organisationsplan för Linköpings Orienteringsklubb

Årsmötet

Högsta beslutande organ i klubben är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls i februari varje år.

Styrelse

Sju ordinarie ledamöter och två suppleanter som deltar i alla styrelsemöten. Val sker på årsmötet. Ordförande väljs på ett år, övriga sex på två år. Suppleanter väljs på ett år.

Revisorer

Två ordinarie och två suppleanter. Ordinarie väljs på två år, suppleanter på ett år av årsmötet.

Valberedning

Fyra ordinarie väljs på två år av årsmötet.

Verksamhetsår

1/1 - 31/12

Kommittéer:

Senior- och junior-
Ungdoms-
Tävlings-
LOK-gårds-
Motions-
Sponsor-
Informations-
OL-artiklar
Arrangemangs-
Data-

Varje kommitté har en sammankallande/ordförande. Kommittéerna väljs på höstmötet. Uppdrag i samtliga kommittéer är ettåriga. Utöver kommittéerna ovan bedrivs i klubben även veteranverksamhet.

Projektgrupper

Projektgrupper kan initieras av styrelsen eller kommitté för olika aktiviteter. Ansvariga väljs normalt på höstmötet.

Pågående projekt Beskrivning
Blodomloppet Att delta i arrangerandet av Blodomloppet tillsammans med Akele
Lidingöloppet on tour Att arrangera Lidingöloppet on tour (LOT) i samarbete med Lidingöloppet
XC-race Att arrangera XC-race
Östgötaleden Att underhålla överenskomna delar av Östgötaleden

Kommittéanvisningar

Komittéanvisningar finns som stöd för kommittéernas arbete. Kommittéanvisningarna kan uppdateras på initiativ av en kommitté, enskild medlem eller styrelsen. Beslut om ändringar i kommittéanvisningarna tas av styrelsen.

Klubbens budgetarbete

Börjar med att kommittéerna efter höstmötet inkommer med ett budgetförslag för kommande år tillsammans med kommitténs målsättning och presentation av tänkt verksamhet. Detta skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor efter höstmötet. Styrelsen utgår från prognoser beträffande nästa års inkomster och avsätter först medel till olika fasta kostnader i form av hyra/materiel, underhåll/drift, kartor, utbildning etc. som enligt tagna beslut ska finnas som grund för klubbens verksamhet. Övriga medel fördelas, efter eventuella vidare budgetdiskussioner, enligt uppgjorda verksamhetsplaner till kommittéerna. Den slutgiltiga budgeten fastställs på årsmötet i februari.

Organisationsschema

Organisationsschema

Senast uppdaterad: 230221, 22:19:41