Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Allmänna riktlinjer för alla kommittéer

Allmänna riktlinjer

  • Kommittén ska på styrelsens begäran lämna in budgetförslag och verksamhetsplan i tid inför klubbens budgetprocess.
  • Kommittén ansvarar för att föra ut relevant information om sin verksamhet och sina aktiviteter till klubbmedlemmarna via hemsidan. När så är lämpligt ska informationsspridningen även ske via anslagstavlor, e-postutskick och i klubbtidningen På Spåret.
  • Räkningar som uppkommer genom av kommittén initierad verksamhet skall attesteras av kommittéordföranden (eller av den i kommittén som blivit utsedd till ansvarig) innan de lämnas till kassören.
  • Kommittén har postfack i expeditionsrummet. Postfacken är ej förvaringsutrymme och ska helst tömmas en gång i veckan.
  • Kommittén skall lämna skriftlig rapport till verksamhetsberättelsen.
  • Kommittén skall sträva efter att vara representerad i LOK-gården på tisdagskvällar som är officiell kväll för att träffa ansvariga klubbrepresentanter.
  • Större avvikelse från verksamhetsplanen/budget skall snarast meddelas styrelsen.
  • Till varje styrelsemöte ska kommittén lämna en rapport.


Senast uppdaterad: 181015, 12:56:16