Intern klubbinformation - Idrottsförsäkring

Vad har vi för försäkringar

LOK har försäkringar för olika skadehändelser, för att skydda klubbens egendomar, medlemmar vid träning och tävling och medlemmar som är funktionärer. Här följer information om de försäkringar vi har:

Klubben

För LOK-gården med uthus och lös egendom, (inventarier), har vi en föreningsförsäkring, tecknad i Trygg-Hansa, där egendomen är försäkrad för brand, vatten- och inbrottsskador.

Vi har även en ansvarsförsäkring som gäller om klubben eller dess medlemmar, vid uppdrag för klubben, skulle orsaka tredje man skada.

Försäkringarna gäller med ett självbehåll, så kallad självrisk. För skador på fastigheten eller inventarier är självrisken minst 9 000 kr vid varje skada. Så även om ersättning lämnas så har klubben alltid en kostnad vid skada. Följer man inte vissa aktsamhetskrav så kan självrisken bli högre. Det finns därför anledning att vara försiktig, tänka efter före! Se till så inga ljus brinner, inga fönster är öppna, inga kranar rinner och lås alltid LOK-gården om du är sist därifrån. I ett preventivt syfte för att skydda oss mot inbrott och stöld har vi installerat ett inbrottslarm som träder i kraft när du låser LOK-gården. Det slår ifrån när låset öppnas. Larmet är kopplat till larmcentral.

Den lösa egendomen är även försäkrad om den tillfälligt förvaras hos någon medlem.

De båda släpkärrorna är försäkrad mot brand, stöld och vagnskada. Trafikförsäkring finns inte, det är alltid den dragande bilens försäkring som täcker eventuella skador som man orsakar på annans egendom.

4-hjulingen är ”helförsäkrad”. Trafikförsäkring gäller om man orsakar skada på annans egendom eller personskada. Gäller även om föraren skadas. Kaskoförsäkring gäller för fordonet. Även här finns aktsamhetskrav. Föraren måste ha behörighet för att köra, alltså körkort och tillstånd från klubben. När maskinen inte brukas ska den vara inlåst och förankrad i byggnaden med godkänd kätting. Maskinen får inte köras på allmän väg.

Släpkärrorna och 4-hjulingen är försäkrade i Folksam.

Funktionärer/Ledare

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade under uppdrag för föreningen. Ett uppdrag kan vara som funktionär på en tävling, klubbens representant vid en konferens, ledare under en träning, ett läger el dyl. Försäkringen gäller även för andra som tillfälligt gör ett uppdrag för föreningen. Exempelvis någon som hjälper till på en tävling men inte är medlem. Försäkringen är tecknad av Riksidrottsförbundet (RF) i Folksam och gäller samtliga idrottsföreningar anslutna till RF. Mer om försäkringen kan du läsa här: Föreningsförsäkring via RF i Folksam.

Aktiva Medlemmar - under organiserad träning och tävling

För de aktiva medlemmarna har föreningen en olycksfallsförsäkring i Folksam kollektivt genom Svenska Orienteringsförbundet som gäller om man skadar sig under organiserad träning eller tävling. Den gäller även till och från aktivitet. Försäkringen gäller med ett engångsbelopp, schablonbelopp vid skada, för att ersätta läkekostnader och läkemedel. Har man en egen olycksfallsförsäkring kan den ofta vara bättre att anlita. I försäkringen finns även ett invaliditetsskydd om man får kvarstående men av skadan. Den här delen är en ersättning som kan utgå från fler försäkringar. Ofta har man även egen olycksfallsförsäkring, antingen tecknat själv eller genom arbetsgivare, skola eller fackförening. Det är då viktigt att anmäla skadan till alla berörda bolag om det finns skäl att tro att viss rörelsebegränsning kan uppstå av skadan. Mer om försäkringen kan du läsa här: Idrottsförsäkring via SOFT i Folksam.

Det finns även ett moment om Råd och vård för idrottsskador där du kan få hjälp av en legitimerad fysioterapeut. Mer information om försäkringen hittar du här: "Råd och vård för idrottsskador"

Senast uppdaterad: 230529, 13:24:47