Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-02-26
Tid 19:30
Aktivitet Årsmöte
Ansvarig Inger Gustås
Detaljerad beskrivning

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och på dagordningen finns bland annat fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsberättelse samt val av styrelse, revisorer och valberedning.

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-10.

Preliminär dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om mötets utlysning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2018
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
  • Stadgeändring
  • Köksrenovering
  • Reparationsfond
  • Funktionärsmedlemsskap
 11. Fastställande av medlemsavgifter och vissa övriga avgifter
  • Medlems- och träningsavgifter
  • Tävlingsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
 13. Val av
  • Ordförande
  • Halva antalet övriga ledamöter
  • Suppleanter
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Valberedning med suppleanter
 14. Information
 15. Övriga frågor
 16. Avtackningar
 17. Avslutning
 18. Prisutdelning
  • Vandringspriset staven
  • Lennart Hanssons vandringspris
  • Håkan Svenssons vandringspris
  • KM-tecken
  • LOK:s aktivitetsmärken

Årsmöteshandlingar

Verksamhets- och förvaltningsberättelse (punkt 7)

Preliminär Verksamhetsberättelse 2018

Synpunkter på verksamhetsberättelsen är både välkomna och önskade. Skicka dina kommentarer till Jörgen Sköld.

Resultaträkning och Balansräkning 2018

Revisorernas berättelse (punkt 8)

Revisorernas berättelse 2018

Förslag och motioner (punkt 10)

Det har inte kommit in någon motion till årsmötet.

Styrelsen föreslår att ändra föreningens stadgar på några punkter. Några anpassningar till RF:s normalstadgar föreslås. Dessutom föreslår styrelsen mindre ändringar gällande hur kallelse till årsmöte skall kungöras samt gällande valberedningens sammansättning. Styrelsens förslag i sin helhet inklusive jämförelse med nuvarande stadgar finns här.

LOK-gårdskommittén kommer på årsmötet att visa förslaget till köksrenovering.

Styrelsen föreslår att ta ut 130 000 kronor ur Kart- och reparationsfonden för köksrenoveringen.

Inför O-ringen 2019 föreslår styrelsen att en speciell medlemskategori kallad Funktionärsmedlem införs under 2019. Funktionärsmedlem har som enda förmån och rättighet att täckas in av LOK:s försäkring i samband med arbetet med O-ringen. Ingen avgift tas ut för en funktionärsmedlem.

Förslag till medlems- och tävlingsavgifter (punkt 11)

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och träningsavgift att gälla för både 2019 och 2020.

Styrelsen föreslår höjd tävlingsavgift på grund av förväntat höjda anmälningsavgifter. I korthet betyder förslaget att avgiftsnivåerna som tidigare varit 120/70/55 kronor höjs till 150/90/55 kronor. Styrelsens förslag i sin helhet finns här.

Verksamhetsplan och budget (punkt 12)

Förslag till verksamhetsplan finns här.

Budgetförslag

Några kommentarer till budgeten finns här.

Valberedningens förslag (punkt 13)

Valberedningens förslag finns här.
<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02