Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2020-02-25
Tid 19:30
Aktivitet Årsmöte
Underlag Stora salen
Ansvarig Inger Gustås
Detaljerad beskrivning

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och på dagordningen finns bland annat fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsberättelse samt val av styrelse, revisorer och valberedning.

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2020-01-28.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om mötets utlysning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2019
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
  • Det har inte kommit in någon motion till årsmötet.
  • Styrelsens förslag framgår i övriga punkter.
 11. Fastställande av medlemsavgifter och vissa övriga avgifter
  • Medlems- och träningsavgifter
  • Tävlingsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
 13. Val av
  • Ordförande
  • Halva antalet övriga ledamöter
  • Suppleanter
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Valberedning
  • Fyllnadsval OL-arrangemangskommittén och Senior- och Juniorkommittén
 14. Information
  • Idéträffen
  • Hittaut i Linköping
  • Tiomila 2021
  • Knockout-sprint SM 2021
 15. Övriga frågor
 16. Avtackningar
 17. Avslutning
 18. Prisutdelning
  • Vandringspriset staven
  • Lennart Hanssons vandringspris
  • Håkan Svenssons vandringspris
  • LOK:s aktivitetsmärken
  • Kvarvarande förtjänsttecken från 85-års jubiléet

Årsmöteshandlingar

Verksamhets- och förvaltningsberättelse (punkt 7)

Preliminär Verksamhetsberättelse 2019

Synpunkter på verksamhetsberättelsen är både välkomna och önskade. Skicka dina kommentarer till Jörgen Sköld.

Resultaträkning och Balansräkning 2019

Revisorernas berättelse (punkt 8)

Revisorernas berättelse 2019

Förslag till medlems- och tävlingsavgifter (punkt 11)

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och träningsavgift att gälla för 2021.

Styrelsen föreslår i princip oförändrat system för tävlingsavgifter. Styrelsen föreslår dock att tävlingsavgiften vid deltagande i DM-tävlingarna (natt, sprint, lång och medel) i Östergötland sätts till noll kronor under 2020. Dessutom föreslår styrelsen att tävlingsavgiften på den MTB-O tävling som ingår i O-ligan, betalas av klubben, för de ungdomar som deltar.

Verksamhetsplan och budget (punkt 12)

Förslag till verksamhetsplan finns här.

Budgetförslag

Valberedningens förslag (punkt 13)

Valberedningens förslag finns här.
<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02