Hittaut
Hittaut
Samarbetspartners
Forumstatus

Öppet forum
Anna Ljusberg 2024-06-03

Sök på lok.se
Inloggning
Namn:
Lösen:
Väder i Linköping
16.2 °C
Temperatur:
Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2024-02-27
Tid 19:30
Aktivitet Årsmöte
Ansvarig Per Johansson
Detaljerad beskrivning

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och på dagordningen finns bland annat fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsberättelse samt val av styrelse, revisorer och valberedning.

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2024-02-04.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om mötets utlysning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2023
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
  • Se information nedan.
 11. Fastställande av medlemsavgifter och vissa övriga avgifter
  • Medlemsavgift för 2025
  • Träningsavgift för 2024
  • Tävlingsavgifter för 2024
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024
 13. Val av
  • Ordförande
  • Halva antalet övriga ledamöter
  • Suppleanter
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Valberedning
  • Fyllnadsval till kommittéer
 14. Information
  • Kartprojekt 2024
  • LOK 90 år 2024
  • Tävlingar 2024
  • Tävlingar 2025
  • Övrig information
 15. Övriga frågor
 16. Avtackningar
 17. Avslutning av Årsmötet
 18. Prisutdelning
  • Lennart Hanssons vandringspris
  • Håkan Svenssons vandringspris
  • Staven
  • LOK:s aktivitetsmärken

Årsmöteshandlingar

Verksamhets- och förvaltningsberättelse (punkt 7)

Verksamhetsberättelse 2023 finns här.

Resultaträkning och Balansräkning för 2023 finns här.

Detaljerad Resultaträkning 2023 finns här.

Detaljerad Balansräkning 2023 finns här.

Revisorernas berättelse (punkt 8)

Revisorernas berättelse finns här.

Förslag och motioner (punkt 10)

Det har inte kommit in någon motion till årsmötet.

Styrelsen föreslår att LOK inte längre ska vara medlem i Friidrottsförbundet.

Styrelsen föreslår att 50 000 kronor tas ur kart- och fastighetsfonden för omritningen av de stadsnära kartorna.

Förslag till medlems- och tävlingsavgifter (punkt 11)

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift att gälla för 2025.

Styrelsen föreslår att träningsavgiften tas bort från och med 2024.

Styrelsens föreslag till uppdaterat system för tävlingsavgifter finns här.

Verksamhetsplan och budget (punkt 12)

Förslag till verksamhetsplan 2024 finns här.

Budgetförslag finns här.

Valberedningens förslag (punkt 13)

Valberedningens förslag finns här.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 230221, 22:16:51