Samarbetspartners
Forumstatus

Öppet forum
Bertil 2019-02-18

Sök på lok.se
Inloggning
Namn:
Lösen:
Väder i Linköping
5.6 °C
Temperatur:
Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2018-02-27
Tid 19:30
Aktivitet Årsmöte
Ansvarig Magnus Herberthson
Detaljerad beskrivning

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och på dagordningen finns bland annat fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsberättelse samt val av styrelse, revisorer och valberedning.

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2018-02-09.

Preliminär dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om mötets utlysning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018
 11. Fastställande av medlemsavgifter och vissa övriga avgifter
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 13. Val av
  • Ordförande
  • Halva antalet övriga ledamöter
  • Suppleanter
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Valberedning med suppleanter
 14. Information
 15. Övriga frågor
 16. Avtackningar
 17. Avslutning
 18. Prisutdelning

Årsmöteshandlingar

Verksamhets- och förvaltningsberättelse (punkt 7)

Verksamhetsberättelse 2017

Synpunkter på verksamhetsberättelsen är både välkomna och önskade. Skicka dina kommentarer till Jörgen Sköld.

Resultaträkning och Balansräkning 2017

Revisorernas berättelse (punkt 8)

Revisorernas berättelse 2017

Verksamhetsplan och budget (punkt 10)

Förslag till verksamhetsplan.

Budgetförslag

Förslag till medlems- och tävlingsavgifter (punkt 11)

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och tävlingsavgift.

Förslag och motioner (punkt 12)

Det har inkommit en motion till årsmötet.

Motionen och styrelsens rekommendation finns här.

Valberedningens förslag (punkt 13)

Valberedningens förslag
<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02