Intern klubbinformation - LOK:s skrivregler

Skrivregler för Linköpings OK

Reglerna är senast uppdaterade 2006-03-04.

Bakgrund

Att skriva enhetligt är väl kanske inte den viktigaste saken i en orienteringsklubb, men för de som bryr sig om hur man skriver skulle det underlätta om det funnes regler som talade om hur speciella ord och namn som dyker upp i dessa sammanhang ska skrivas. Det här dokumentet är ett försök att ge svar på de språkliga frågor som är speciella för texter i klubbsammanhang.

Reglerna bör användas i löpande text i På Spåret, på hemsidan, i styrelseprotokoll, i verksamhetsberättelsen etc.

Som underlag för dessa regler har följande källor använts:

  • "Svenska skrivregler" utgiven av Svenska språknämnden.
  • TT:s språkregler som fritt kan laddas ned från http://www.tt.se/ttsprak/.
  • Vissa regler har också hämtats från Svenska datatermgruppen, http://www.nada.kth.se/dataterm/.
  • Hänsyn har i viss mån tagits till hur Skogssport skriver.

I detta dokument tas i första hand specifikt orienterings- och LOK-relaterade ord upp. I övriga fall hänvisas till källorna ovan.

Egennamn och förkortningar av egennamn

När det gäller förkortningar av föreningsnamn som t.ex. LOK är det mycket svårt att få någon entydig vägledning från Svenska språknämndens och TT:s regler. Å ena sidan säger §147 i språknämndens regler att "initialförkortningar med namnliknande funktion skrivs utan punkt och i regel med stora bokstäver". Exempel SAOL. Men lite senare sägs motsägelsefullt att när initialförkortningar läses ut som normala ord och utgör egennamn skrivs de med stor begynnelsebokstav: Nato, Unesco. Å andra sidan säger de i §100 att namn på föreningar ska skrivas enligt deras egen praxis, såvida skrivsättet inte uppenbart bryter mot normalt bruk av stor och liten bokstav. Att t.ex. rätta sig efter underliga skrivsätt i logotyper ska man inte göra. TT:s skrivregler säger lite mer entydigt att förkortade egennamn som utläses som ord ska skrivas med inledande versal.

Här tar vi fasta på att namn och namnförkortningar skrivs så som föreningen/organisationen/företaget själva skriver den, såvida det inte bryter mot normalt bruk av stor och liten bokstav. Man bör också tänka på TT:s rekommendation att skrivsätt som kan uppfattas som textreklam undvikes. Här tolkar vi det som att onormalt bruk av gemener/versaler i namn och förkortningar ska undvikas. Exempel på korrekta skrivsätt: LOK, SOFT, Winsplits, Klubben Online.

Förkortningar av föreningsnamn m.m. som utläses bokstav för bokstav är enklare. Där är den entydiga regeln att de skrivs med genomgående versaler: ÖOF, VM.

Mellan versalt skrivna förkortningar och deras ändelser skriver man ut kolon: LOK:arna, SOFT:s. Bindestreck används vid sammansatta ord: LOK-gården, ÖOF-beslut.

Vi stödjer oss på §101 b) i språknämndens regler och väljer att förespråka skrivsättet "Linköpings Orienteringsklubb" för att framhäva att det är ett egennamn, trots att det bryter mot rekommendationen i §101 a).

Nedan finns ett antal exempel på skrivningar som enligt dessa regler är korrekta respektive felaktiga:

KorrektFel
DM-segrare, OL-artiklarDM:segrare, Dm-segrare
Emit, Emitbricka, (Emit-bricka)EMIT, EMIT-bricka, emitbricka
Klubben OnlineKlubben OnLine, Klubben online
Linköpings Orienteringsklubb, Linköpings OKLinköpings orienteringsklubb, Linköpings OrienteringsKlubb, LINKÖPINGS ORIENTERINGSKLUBB, Linköping OK
LOK, LOK:sLok, Lok:s, LOKs, Lok's, LOK's
LOK-gården, LOK-milen, LOK-ungdomar, LOK-veteranerLokgården, Lokmilen, lokmilen, Lokungdomar, lokungdomar, lok-ungdomar
LOK:are, LOK:arnaLOKare, Lokare, lokare
Runoway, Winsplits, SportidentRunOway, WinSplits, SportIdent
SOFT, SISU, ÖOF, USM, VM, DM, EM, SM, IFK, LAIK, OLSoft, Sisu, Öof
SOFT-beslut, SISU-kurs, SOL-skola, SOFT:s tävlingsreglerSoftbeslut, softbeslut, Sisukurs, sisukurs, Sol-skola, Solskola, SOFT:s Tävlingsregler

En del namn är häpnadsväckande svåra att veta hur man bör stava. Det värsta exemplet är nog Sveriges mest prestigefyllda stafett, Tiomila. Man skulle kunna tänka sig stavningar som 10mila, 10Mila, 10MILA, Tiomila, 10-mila, 10-Mila etc. På hemsidan www.tiomila.se/www.10mila.se så stavar man konsekvent 10MILA, men det bör ses som en logotyp och det bryter rejält mot regeln ovan att undvika onormalt bruk av versaler, eftersom det inte är en förkortning. Rekommendationen här blir stavningen "Tiomila". Detta stöds även av namnet "Föreningen Tiomilakavlen" som är det officiella namnet på föreningen som äger arrangemanget. Detta är också den stavning som Skogssport använder. (Ytterligare en anledning att inte skriva ut "Tio" med siffror är regeln att heltal upp till och med tolv i normalfallet ska skrivas ut med bokstäver.)

Ungdomens Tiomila är också lite svårt. På hemsidan förekommer åtminstone följande varianter: "Ungdomens tiomila", "Ungdomens Tiomila", "UNGDOMENS 10-MILA", "U10mila", "U-10-Mila". Det är uppenbart att IF Hagen inte funderat så mycket på att standardisera stavningen. Rekommendationen här blir att använda "Ungdomens Tiomila" för att följa behandlingen av Tiomila. Vill man skriva kortare kan man använda "U-Tiomila".

Vår egen stafett då? Nordisk Budkavle '43? När man inte vill använda hela det officiella och lite krångliga namnet så är rekommendationen "43-kavlen" eftersom det är den stavning som konsekvent använts under lång tid, inte minst på hemsidan, och att den går väl ihop med övriga regler för tal/siffror och bindestreck.

25-manna erbjuder liknande problem. Några tänkbara alternativ är 25manna, 25Manna och 25-manna. På hemsidan www.25manna.nu används konsekvent stavningen "25manna". Denna passar bra ihop med reglerna ovan om när man ska använda versaler samt att tal större än tolv skrivs med siffror. Däremot är det logotypartat att skriva ihop siffror med ett ord utan skiljetecken, så rekommendationen får därmed bli "25-manna", vilket även är den form Skogssport använder.

"O-Ringen" är den stavning som konsekvent används av O-ringenföreningen och i Skogssport, men inte i annan press (t.ex. Corren). Här förespråkas dock stavningen "O-ringen".

"O-ligan" verkar vara den vanligaste stavningen. Former som Oligan och O-Ligan förkastas därmed.

LOK-Nytt är ett nyhetsblad inom LOK. För att betona karaktären av egennamn rekommenderas fomen "LOK-Nytt".

KorrektFel
25-manna25manna, 25-Manna
43-kavlen43-Kavlen, 43kavlen, 43Kavlen, 43KAVLEN
Ekorren CupEkorren cup, Ekorren CUP, Ekorrencup, Ekorren-cup, Ekorren-Cup, EKORREN CUP
LOK-NyttLOK-nytt, LOK-NYTT, Lok-Nytt, Lok-nytt
Nordisk Budkavle '43Nordisk budkavle '43, Nordisk Budkavle 43
O-liganO-Ligan, Oligan
O-ringen, O-ringenföreningenO-Ringen, Oringen, O-Ringenföreningen
Tiomila10MILA, 10Mila, 10-mila
Ungdomens Tiomila, U-TiomilaU10-mila, U-tiomila
VårsprintenVår sprinten, Vår Sprinten, VårSprinten

Andra förkortningar

Vid vanliga flerordsförkortningar sätter man normalt ut punkt efter varje förkortat ord. Man sätter inte ut både punkt och mellanslag inom en förkortning. Se Språknämndens regler för en mer komplett och komplicerad redogörelse.

KorrektFel
t.ex., m.m., o.s.v., osv., etc., fr.o.m., t.o.m., bl.a., m.fl.t ex, t. ex. mm (om man avser "med mera"), e.t.c., from, tom, bla, mfl

Datum

Här rekommenderas i princip att man följer Språknämndens regler för datum. Sammanfattningsvis gäller föjande: I löpande text kan man ange datum på detta sätt "den 4 mars 2006". Värt att notera här är att man normalt inte skriver "4:e" och inte heller "fjärde"samt att man skriver ut månadens namn (inte nummer), gärna årtalet och i så fall hela årtalet och inte t.ex. "-06" eller "06". Vill man ange datumet lite mer kortfattat rekommenderas följande form som också är ISO-standard: ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2006-03-04. Denna ordning på talen gör att mer signifikanta siffror kommer före mindre signifikanta siffror, precis som när man skriver ut andra nummer (hundratalssifffran kommer före tiotalssiffran etc). Att skriva ut alla fyra siffrorna i årtalet gör att man i alla fall inte kan blanda ihop denna siffra med månad eller dag. Även skrivsättett DD/MM ÅÅÅÅ kan tänkas. Här fyller man inte ut med nollor före entalsdagar och -månader: 4/3 2006. Se Språknämndens regler § 169-175 för ytterligare detaljer.

En bra sak att tänka på är att en text kan finnas kvar länge på t.ex. hemsidan, i en klubbtidning eller liknande och att det efter ett tag kan bli oklart vilket år som avses. I inbjudningar till tävlingar, nybörjarkurser m.m. bör man därför alltid skriva ut vilket årtal det gäller.

KorrektFel
Mötet hålls den 4 mars 2006.Mötet hålls den 4:e mars 2006. Mötet hålls den 4 mars -06.
Mötet hålls 2006-03-04.Mötet hålls 06-03-04.
Mötet hålls 4/3 2006. (Mötet hålls 4/3)Mötet hålls 04/03 2006.

Övriga ord

Här är slutligen några ofta förekommande moderna ord som det ibland råder osäkerhet om:

KorrektFel
e-post, e-postaepost, eposta
Internet, internet 
mejl, mejla (talspråk och ledigt skriftspråk)mail, maila
webb, webbsidaweb, websida

Avslutning

Tanken är att komplettera och förbättra reglerna med tiden i takt med att behov upptäcks eller uppstår. Det är lättare att lägga till regler än att ändra i befintliga regler, men om tillräckligt goda argument för ändringar finns så går det naturligtvis även att göra ändringar. Har du synpunkter på skrivreglerna? Hör i så fall av dig till Per Magnusson.

Senast uppdaterad: 230221, 22:20:24