Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för senior- och juniorkommittén

Senior- och juniorkommittén

Huvudsyftet för kommittén är:

 • Att erbjuda seniorer och juniorer en verksamhet som ger personlig utveckling samt inspirerar till och möjliggör individuella elitsatsningar, både på nationell och internationell nivå, och ger klubben framgångar på stafetter.

Delsyften är:

 • Att svara för träningsplanering, uppföljning samt utbildning av seniorer och juniorer och därvid beakta den enskildes utveckling på lång sikt.
 • Att arrangera träningar och träningsläger åt seniorer och juniorer.
 • Att ge de elitaktiva förutsättningar och stöd för att utveckla sin orientering.
 • Att ge juniorer det speciella stöd som de behöver för att utvecklas och tillgodogöra sig kommitténs aktiviteter.
 • Att företräda klubben i elitfrågor.
 • Att medverka i riktade arrangemang till sponsorer och massmedia.
 • Att tillse att de elitaktiva vid representation och tävlingstillfällen bär klubbens officiella overaller och tävlingskläder.
 • Att svara för uttagningar av stafettlag för seniorer och juniorer samt ansvara för att berörda löpare blir informerade.
 • Att tillsammans med ungdoms- och tävlingskommittéerna samordna och fördela ansvaret för stafetter av breddkaraktär.
 • Att ansvara för planering, anmälan, resor och logi samt tillsättande av lagledare/coacher för de aktiviteter som kommittén har samordningsansvar för.
 • Att tillsammans med ungdomskommittén och motionskommittén ansvara för att det finns träningsmöjligheter för alla aktiva i klubben.
 • Att redovisa träningar, läger och andra aktiviteter för att kunna söka olika aktivitetsbidrag.
 • Att ansvara för att ekonomiska ramar och förmåner för elitaktiva hålls inom de nivåer som årsmötet och styrelsen antagit.


Senast uppdaterad: 091208, 21:13:30