Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för LOK-gårdskommittén

LOK-gårdskommittén

Huvudsyftet för kommittén är:

 • Att ansvara för underhåll av LOK-gården, samt verksamhet i anslutning till denna. Därutöver skall klubbens materiel, maskiner mm vårdas och i förekommande fall kompletteras.

Delsyften är:

 • Att en underhållsplan för LOK-gården upprättas och revideras.
 • Att upprätta förslag till klubbens ansökan om drift- och anläggningsbidrag.
 • Att besiktning/inventering av fastighet och materiel sker årligen.
 • Att i god tid till kommande års budgetarbete lämna förslag på materielinköp samt större reparationer.
 • Att befintliga byggnader och tomt underhålls på lång och kort sikt samt att städning/tillsyn utförs både inom- och utomhus.
 • Att förvaring/underhåll sker av all materiel samt att förbruknings- och städmateriel finns tillgängligt.
 • Att utse värdfamiljer för varje vecka och se till att dessa får nödvändiga instruktioner.
 • Att listan med värdfamiljer publiceras på hemsidan.
 • Att det som behövs för serveringen såsom kaffe, kaffefilter, te, saft, socker etc finns tillgängligt.
 • Att servering sker vid års- och klubbmöten om dessa inte sammanfaller med ordinarie serveringstillfällen.
 • Att uthyrning av LOK-gården eller delar därav sker efter angivna riktlinjer/policy samt att uthyrning av släpkärrorna sker enligt i styrelsen tagna beslut.
 • Att hålla anslagstavlorna i LOK-gården välorganiserade.
 • Att tidningen Skogsport arkiveras och finns tillgänglig årsvis.
 • Att i samarbete med LOK:s 1:e sekreterare hålla arkivförråd i god ordning.
 • Att ansvara för LOK-milens besiktning/underhåll samt de kontakter med kommunen som krävs för att upprätthålla en god kvalitet på spåret.


Senast uppdaterad: 190311, 19:42:28